8.9.2022

Polut ja laavut mukaan suunnitelmiin

”Kaavan tarkoitus on maksimoida hyödyt ja minimoida haitat”, sanoo Haukkasalon tuulivoimakaavaa valmisteleva Ville Ahvikko.

On tärkeää, että alueen asukkaat ja yhdistykset osallistuvat tuulipuiston kaavoitusprosessiin, sanoo Haukkasalon tuulivoimakaavaa valmisteleva Ville Ahvikko konsulttiyhtiö FCG:stä.

”Maastossa voi olla esimerkiksi epävirallisia laavuja ja ulkoilureittejä, joista vain paikalliset ihmiset ja metsästysseurat tietävät. Näistä kohteista olisi hyvä saada tieto kaavoittajalle jo varhaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan ottaa huomioon.”

Tuulipuistoalueen yleiskaava on käytännössä kartta, johon on merkitty tiet, sähköverkot, sähköasemat ja tuulivoimaloiden paikat. Sijainnit ovat kaavassa alustavia, ja ne tarkentuvat rakennuslupavaiheessa.

”Karttaan merkitään symboleilla myös herkät luontokohteet sekä muinaismuistot kuten tervahaudat ja vanhat asutuspaikat. Ne jätetään lain nojalla rauhaan.”

Paikallisille asukkaille järjestetään yleisötilaisuus kaikkiaan kolme kertaa kaavoitusprosessin aikana.

”Yleensä ihmiset suhtautuvat tuulivoimaan positiivisesti tai neutraalisti. Jos tuulipuisto sattuu omalle alueelle, huolia voi kuitenkin nousta. Se on hyvin ymmärrettävää”, Ahvikko sanoo.

Ahvikon mukaan tavallisin huolenaihe on tuulivoimaloiden ääni. Laki määrää, ettei voimalan ääni saa ylittää 40 desibeliä talojen pihoissa. Se vastaa tavallista hiljaisemman jääkaapin tai pakastimen hurinaa. Kaavaprosessissa voidaan selvittää myös sitä, näkyykö voimala omasta ikkunasta tai pihasta. Projektipäällikkö Ahvikon mukaan suunnitelmia voidaan hienosäätää jonkin verran asukkaiden toiveiden mukaan.

”Kaavoitus on tasapainottelua yleisen ja yksityisen edun välillä. Periaate on tässäkin se, että maksimoidaan hyödyt ja minimoidaan haitat.”

Yleiskaava valmistuu vuoden 2023 aikana. Sen kanssa tehdään rinnakkain ympäristövaikutusten arviointi eli YVA. Haukkasalon tapauksessa selvitetään tarkkaan esimerkiksi tuulipuiston mahdolliset vaikutukset läheiseen Natura-alueeseen.

6.9.2023

Haukkasalon tuulipuisto on toteuttamiskelpoinen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Kankaanpään Haukkasaloon suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Tehtyjen arviointien…

12.8.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 16.8.2023

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haukkasaloon, joka sijaitsee Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolella, noin 16 kilometrin päässä. Alue rajoittuu lounaasta…

27.7.2023

Haukkasalon tuulipuiston osayleiskaavaluonnos nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haukkasaloon, joka sijaitsee Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolella, noin 16 kilometrin päässä. Alue rajoittuu lounaasta…