8.9.2022

Tuulivoimaloiden ääni- ja talousvaikutukset puhuttivat

Yleisötilaisuudessa esiteltiin suunnitelmia Honkajoelle kaavaillusta Haukkasalon tuulipuistosta.

Haukkasalon tuulivoimahanketta esiteltiin alueen asukkaille syyskuussa järjestetyssä avoimessa yleisötilaisuudessa, jossa oli parikymmentä osallistujaa ja leppoisa tunnelma.

Yleisön lisäksi paikalla olivat hanketta esittelemässä konsulttiyhtiö FCG:n projektijohtaja Ville Ahvikko, Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää ja Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja Susanna Sipilä ja FCG:n YVA-projektipäällikkö Hanna Halmeenpää osallistuivat tilaisuuteen etäyhteydellä.

Tilaisuuden aluksi kaupunginjohtaja Hatanpää piti lyhyen tervetuliaispuheenvuoron, jossa hän kertasi maailmantilanteen muutosta ja kannusti honkajokelaisia vuoropuheluun.

”Omavaraisuus on energiantuotannossa tärkeä asia”, Hatanpää korosti.

Susanna Sipilä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta esitteli puolestaan jokaisen kuntalaisen mahdollisuudet osallistua: lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta oli mahdollista jättää syyskuun loppuun mennessä. Yhteysviranomaisten lausunto YVA-ohjelmasta annetaan viimeistään 28.10.2022.

”Käynnissä ei vielä ole varsinainen lupamenettely, vaan lupaan edellytettävä selvitys”, Susanna Sipilä sanoi.

YVA-menettelyssä arvioidaan tuulivoimaloiden ja niiden sähkönsiirron vaikutuksia esimerkiksi maisemaan, kulttuuriympäristöön ja luontoon. Tarkastelussa paneudutaan myös meluhaittoihin sekä työllisyyteen
ja ilmastovaikutuksiin. Kaavoitus etenee rinnakkain YVA-menettelyn kanssa.

YVA-selvityksestä vastaava Hanna Halmeenpää esitteli hankkeen toteutusvaihtoehdot. Tässä vaiheessa yleisöstä tuli kysymys sähkönsiirtolinjojen reiteistä, 400 kilovoltin jännitetasosta ja linjojen vaatimasta leveästä johtokadusta. Kuulija pelkäsi tämän vaativan metsien laajaa kaatamista ja ihmetteli, miksi johtoreitti julkaistaan vasta nyt.

Projektipäällikkö Halmeenpään mukaan aikataulu on oikea eikä asiasta tarvitse huolestua.

”Me ei olla jälkijunassa, vaan ihan oikeassa aikataulussa. Tässä vaiheessa selvitetään, mitä kaikkea tarvitsee selvittää. Myöhemmin valmistuvassa YVA-selostuksessa kerrotaan kaikki vaikutukset siirtolinjojen reiteistä ja vaihtoehtoisista voimalasuunnitelmista.”

Ääni mietitytti

Yleisökysymyksille varatun osion aluksi hankealueen lähistöllä asuva kuulija kysyi tilaisuudessa esitellystä tavasta mallintaa melua ja siitä, ovatko desibelit oikea mittari melulle. Hän nosti esiin infraäänet ja niiden vaikutuksen ihmisten terveyteen.

Tuulivoimaloiden infraäänitaso jää tutkimusten perusteella selvästi kuulokynnyksen alapuolelle.

Nykyisin suunniteltavat ja rakennettavat tuulivoimalat ovat aiempaa suurempia. Se nosti esiin kysymyksen, pitävätkö Haukkasaloon suunnitellut voimalat enemmän ääntä kuin Honkajoella tällä hetkellä käynnissä olevat voimalat.

Vastaus kuului, että voimaloiden vaikutukset tullaan selvittämään – uuden arvioinnin tuloksia ei ole vielä esitelty vaan vasta nykytilaa on selvitetty ja lähtötietoja kerätty. Voimaloiden määrä ja sijoittelu täsmentyvät suunnittelun ja YVA-prosessin kuluessa.

YVA-prosessin tarkoituksena on selvittää, sopiiko alueelle alustavan suunnitelman mukainen tuulipuisto. Jos YVA-selvityksen vastaus on myönteinen, yksittäisten voimaloiden paikat valitaan niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa alueen käyttäjille ja ympäristölle.

”Tehon kasvaminen ei kasvata melua samassa suhteessa”, Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto kertoi. ”Kun tornin korkeus kasvaa, melu tornin juurella pienenee. Toisaalta pidemmistä siivistä lähtee enemmän ääntä kuin lyhyemmistä.”

Raha kiinnosti 

Yleisöä kiinnosti myös se, milloin on saatavilla tietoa hankkeen talousvaikutuksista.

Pohjan Voiman Mäkipellon mukaan talousvaikutukset ovat monitahoisia.

”Hanke tuo vuokratuloja yksityisille maanomistajille ja kunnallista hyötyä kiinteistöverojen muodossa. Lisäksi hyötyvät paikalliset yritykset ja elinkeinonharjoittajat, koska hankkeessa hyödynnetään paikallisia toimijoita, kuten majoituksia, ruokapalveluita, aurauksia ynnä muita.”

Tuulivoiman alueelliset talousvaikutukset ovat ennustettavia ja pitkäaikaisia. Alueet vuokrataan vähintään 35 vuodeksi. Jos hanke toteutuu suunnitellun kokoisena, se tuo Kankaanpään kaupungille verotuloja noin 0,6 miljoonaa euroa vuodessa. Maanomistajille kertyy vuokratuloja noin miljoona euroa vuodessa.

Honkajoella, suunnitellun hankealueen läheisyydessä mökkeilevä Jussi Vanhahonko esitti laskelmiaan, joiden mukaan tuulivoima tuplaa metsähehtaarin tuoton.

”Yksinkertaista matematiikkaa.”

Viimeinen kysymys oli, että voiko hanke vielä peruuntua. Vastaus kuului, että lopulta hankkeen toteuttamisesta päättää Kankaanpään kaupunginvaltuusto.

6.9.2023

Haukkasalon tuulipuisto on toteuttamiskelpoinen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Kankaanpään Haukkasaloon suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Tehtyjen arviointien…

12.8.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 16.8.2023

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haukkasaloon, joka sijaitsee Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolella, noin 16 kilometrin päässä. Alue rajoittuu lounaasta…

27.7.2023

Haukkasalon tuulipuiston osayleiskaavaluonnos nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haukkasaloon, joka sijaitsee Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolella, noin 16 kilometrin päässä. Alue rajoittuu lounaasta…